Grundejerforeningen Blåvand Nord

Vedtægter

VEDTÆGTER
FOR GRUNDEJERFORENINGEN
BLÅVAND NORD
(Erstatter tidligere vedtægter af 14 april 1990)

1.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Blåvand Nord. Foreningens hjemsted er Varde Kommune.

2.

Foreningens formål er:

  • at varetage grundejernes fælles interesser.
  • at løse de for medlemsejendommene fælles opgaver, herunder vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer og afvandingsgrøfter i området.
  • at påse overholdelsen af de på medlemsejendommene tinglyste deklarationer om grundenes benyttelse m.v.
  • at foreningen forlods afholder alle omkostninger i forbindelse med ovennævnte vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer og afvandingsgrøfter.

3.

De til enhver tid værende ejere af ejendomme, der er beliggende nord for et område, der mod syd afgrænses af landevejen Blåvandvej og Oksby /Blåvand byområde og mod vest af det fredede klitparti Stuebjerg, kan være medlem af foreningen.

Ejere af ejendomme, der er beliggende indenfor deklarationsområderne 041/65, 087/66, 104/67, 249/69, 261/69, 269/69, 333/70, 351/70, 380/71, 570/85, 390/71, 405/71, 407/71, 409/71, 414/72, 416/72, 451/73, 503/74, 513/76, 523/79, 719/01, 623/92, 630/93, 603/90, 350/70, 752/06 er pligtige medlemmer af foreningen.

Ved 2/3 flertal af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer kan det besluttes, at ejere af grunde udenfor foreningens område kan optages som medlemmer af foreningen, eller at foreningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening, hvilket kræver godkendelse af Varde Kommune.
Afhænder en ejer sin ejendom, er han pligtig til at oplyse foreningens kasserer om navnet og adressen på den nye ejer. Den tidligere ejer hæfter for restancer.

4.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Foreningen hæfter alene med den tilvejebragte fællesformue.

Ved udtræden har medlemmerne intet krav på deres andel i foreningens formue.

5.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Kommunalbestyrelsen for Varde Kommune er berettiget til, hvis den ønsker det, at udpege et medlem til bestyrelsen. Det resterende antal vælges af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger i lige år: formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger i ulige år: kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen vælger hvert år: 2 suppleanter samt revisor og revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

6.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen vælger hvert år efter generalforsamlingen næstformand og sekretær. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøderne. Forretningsorden for bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen.

7.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden sammen med et medlem af bestyrelsen.

8.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den l. juni. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens ønske eller efter begæring af mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer.

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på hjemmesiden. Medlemmer, der har opgivet en e-mail adresse til hjemmesiden, får elektronisk besked. Det underskrevne regnskab og budgettet for det indeværende år skal følge med indkaldelsen. 

Kopi af indkaldelse og dagsorden tilsendes Varde Kommune. Repræsentanter fra Varde Kommune har adgang til at overvære og udtale sig på generalforsamlingen medmindre generalforsamlingen beslutter andet.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Hvert medlem har på generalforsamlingen een stemme. Ubebyggede grunde, der ikke har selvstændigt matrikelnummer, betragtes som een grund, hvis samme ejer har flere grunde. Ejeren har derved kun een stemme og betaler ligeledes kun et kontingent til foreningen.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog med max. 1 fuldmagt.

Kun ejere kan indvælges til bestyrelsen. Er der anført flere ejere af samme grund, er disse ejere pligtige til at oplyse overfor foreningen, hvem der repræsenterer medlemskabet af foreningen. Dette medlem kan indvælges til bestyrelsen.

9.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Eventuelt indkomne forslag:

a. fra bestyrelsen

b. fra medlemmerne (sådanne skal skriftligt ved post eller e-mail være indsendt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse).

Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant i lige år.

Valg af kasserer og 1 bestyrelsesmedl. samt 1. og 2. suppleant i ulige år.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Evt.

Forslag eller spørgsmål der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes til afstemning.

10.

Kontingentet til foreningen opkræves for foreningen af Varde Kommune sammen med ejendomsskatten.

11.

Ændring af nærværende vedtægter eller opløsning af nærværende forening kan ske ved generalforsamlingens beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Vedtægtsændring eller beslutning om opløsning er først gyldig, når godkendelse fra Varde Kommune foreligger. Ved opløsning deles formuen ligeligt blandt medlemmerne.

12.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

13.

Påtaleberettiget er grundejerforeningens medlemmer og Varde Kommune.

14.

Varde Kommune skal orienteres om navn, adresse og evt. e-mail adresse på formanden.

 

 

Kan hentes som pdf-dokument klik her